Om

Linköpingpolisens konstförening är en ideell förening som har till uppgift att bland de anställda väcka, underhålla och vidga intresset för konst och konsthantverk. I det syftet anordnar föreningen utlottningar och diverse utställningsbesök och studieresor.

Linköpingpolisens konstförening bildades redan i början på 1980-talet och hade under många år flera hundra årsmedlemmar. I och med att möjligheten att betala avgiften med löneavdrag sjönk medlemsantalet. Pandemin påverkade möjligheten att ordna aktiviteter och under 2021 var vi 74 medlemmar.
Under 2022 har styrelsen som mål att utveckla föreningens aktiviteter och därmed få fler medlemmar.
Årsavgiften är 350 kronor.

Nedan finns föreningens stadgar.

 

Stadgar för Linköpingspolisens konstförening

§ 1.
Linköpingspolisens konstförening är en ideell förening.

§ 2.
Konstföreningens syfte och verksamhet
Föreningen har till uppgift att bland de anställda väcka, underhålla och vidga intresset för konst och konsthantverk.
I detta syfte vill föreningen
– göra inköp för utlottning av konst och konsthantverk
– ordna utställningsbesök, studieresor och andra aktiviteter för medlemmarna

§ 3.
Medlemskap och rösträtt
Medlemskap kan efter anmälan till föreningen vinnas av alla anställda (och vid myndigheter inom rättsväsendet i Linköping. Medlemskapet upphör när anställd anmäler detta till styrelsen. Medlemskap upphör även om man byter till tjänst som inte tillhör rättsväsendet.
Varje medlem äger en röst. Medlem kan inte överlåta sin rösträtt till annan medlem.

§ 4.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet och ska vara föreningen tillhanda senast 28 februari. Vill man bli medlem i föreningen så ska detta ske senast 30 juni och avgift betalas då för hela verksamhetsåret.

§ 5.
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter, samtliga valda på årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år . Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ska varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret.
Räkenskaperna avser tiden 1 januari tom 31 december.

§ 6.
Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte två revisorssuppleanter utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna utses för en tid av två år och revisorssuppleanterna för en tid på ett år.
Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen angiven verksamhetsberättelse samt vinst- och förlusträkning för det senaste räkenskapsåret ska senast 15 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna ska senast den 1 mars avge en skriftlig berättelse till styrelsen över granskningen. Där ska ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas.  Samtidigt ska revisorerna återlämna de erhållna handlingarna.

§ 7.
Valberedning
För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande. De väljs för ett år. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

§ 8.
Årsmöte
Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad på kallelse av styrelsen. Kallelse samt verksamhetsverksamhets- och förvaltningsberättelse ska utsändas senast två veckor före mötet. Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra föreningssammanträde.

§ 9.
Ärenden vid årsmötet
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av:
Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Revisorer
Revisorssuppleant
Tillsättande av valberedning, varav en sammankallande
Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
Övriga ärenden

§ 10.
Inköp och utlottning av konst
Utlottning av konst ska ske på tid som bestäms av styrelsen. Utlottning sker genom lottdragning. Vinsterna klassas och utlottas efter beräknat marknadsvärde eller efter val av konstverk i vinstordning. Närvaro eller lämnad fullmakt ger förtur till val.

Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet.

§ 11.
Övrigt
Föreningen ska årligen betala in avgift till Sveriges Konstföreningars Riksförbund.
Konstverken ska vara försäkrade av föreningen.

§ 12.
Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upphörande är giltigt om beslut fattats vid två på varandra följande årsmöten eller ett årsmöte och ett extra föreningssammanträde. Vid det sista sammanträdet ska beslutet ha fått minst 2/3 av antalet röster.